SPOD LADY - RETRO PREZENTY | OD SERCA - UPOMINKI I RZECZY NIECODZIENNE
PACZKOMAT - WYSYŁKA TYLKO 9,90 ZŁ
DARMOWA DOSTAWA DLA KOSZYKA OD 129 zł

Regulamin dla zamówień złożonych przed 25 grudnia 2014 r.

Niniejszy regulamin Sklepu "Spod Lady" ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do zamówień, które zostały złożone

przed dniem 25 grudnia 2014 r.

 

Sklep Internetowy www.spodlady.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

Informacje ogólne

Regulamin sklepu internetowego (dalej zwany Regulaminem) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą spodlady.com oraz warunki zawierania i wykonania umów.

Sklep internetowy "Spod Lady" prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1225, ze zm.). Umowa zawierana jest pomiędzy osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadającą zdolność prawną, która posiada zarejestrowane konto Klienta w systemie informatycznym Sklepu - zwaną dalej Klientem, a Sklepem internetowym spodlady.com - zwanym dalej Sprzedającym.


Sklep internetowy "Spod Lady" jest prowadzony przez firmę 3xW Dorota Uniewska z siedzibą w Toruniu przy ulicy Grudziądzkiej 155, NIP: 953-127-25-75 REGON: 871233132, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia pod numerem 37566.


Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sklepem a Klientem.


Słowniczek

Sklep - Sklep internetowy "Spod Lady" działający pod adresem http://www.spodlady.com.

 

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je dostawcy realizującemu wybraną przez Klienta formę dowozu;

 

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostką organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadającą zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto Klienta w systemie informatycznym Sklepu;

Karta upominkowa – bon towarowy w formie niematerialnej (reprezentowany przez kod alfanumeryczny), uprawniający do nabycia towaru lub usług w Sklepie internetowym "Spod Lady" lub w innych sklepach wskazanych na karcie do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu. Karta upominkowa po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna i nie podlega wymianie na środki pieniężne.

Kod rabatowy - reprezentowany przez kod alfanumeryczny, uprawniający do nabycia towaru w Sklepie internetowym "Spod Lady" lub w innych sklepach wskazanych na kuponie z rabatem procentowym lub kwotowym wskazanym na tym kuponie

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Toruniu przy ulicy Grudziądzkiej 132, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. 

Rejestracja Klienta, konto Klienta

 1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem jest przeprowadzenie przez Klienta prawidłowej rejestracji a w szczególności, prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego wymaganego przez Sklep.

 2. W prawidłowo wypełnionym formularzu rejestracyjnym Klient winien podać następujące dane jego dotyczące 

 • > imię i nazwisko;

 • > adres zamieszkania lub/i adres dostawy;

 • > adres dostarczenia towaru;

 • > numer telefonu Klienta;

 • > adres e-mail;

 • > określenie hasła konta;

 • > w przypadku firm podanie Nazwy firmy oraz Numeru NIP

 • > akceptacja niniejszego regulaminu;

 1. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sklep spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.

 2. Rejestracja zgodnie z podanymi przez Klienta danymi zostanie potwierdzona poprzez wyświetlenie komunikatu systemu o poprawnym zakończeniu procesu rejestracji oraz wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta.

 3. Sklep nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub nie aktualności danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, spowodowanych w szczególności, ale nie wyłącznie, przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

 

Zamówienia

 1. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest dokonanie rejestracji przez Klienta, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

 1. Zamówienia Klientów są składane oraz przyjmowane przez wirtualny koszyk udostępniony na stroniewww.spodlady.com.

 2. Zamówienia Klientów składane mogą być przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, jednakże obsługa złożonych zamówień przez Sklep dokonywana jest wyłącznie w dni robocze w godz. od 9.00 do 16.00 (w przypadku zmian godzin lub dni stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej sklepu oraz zostanie zaimplementowana do niniejszego Regulaminu) 

 1. Zamówienie obejmuje:

 • > wybór zamawianych towarów lub usług;

 • > wybór sposobu dostawy spośród aktualnie dostępnych w Sklepie zgodnie z podaną informacją na stronie internetowej Sklepu;

 • > adres, na który ma być wykonana dostawa;

 • > dane do wystawienia faktury VAT (o ile ma to zastosowanie);

 • > wskazanie wybranego sposobu płatności;

 1. Klient, składając w Sklepie zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Zamówienie po złożeniu otrzymuje zindywidualizowany numer oraz status „Zamówienie otrzymane” Po zaimportowaniu zamówienia do systemu magazynowego Sklepu zamówienie otrzymuje status „w trakcie realizacji”(oznacza to, że zamówienie zostało poprawnie zaimportowane do systemu magazynowego a produkty z zamówienia zostały zarezerwowane, o ile ich ilość była wystarczająca). Następnie zamówienie weryfikowane jest przez pracownika sklepu i w przypadku potwierdzenia dostępności zamówionych i zarezerwowanych produktów – Zamówienie otrzymuje status „Przygotowywane do wysyłki”. Nadanie przez Sklep danemu zamówieniu statusu "przygotowywane do wysyłki" stanowi oświadczenie Sklepu o przyjęciu oferty Klienta.

 1. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep nie nada danemu zamówieniu statusu „przygotowywane do wysyłki” i poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu w terminie 3 (trzech) dni, licząc od daty złożenia w Sklepie zamówienia przez Klienta.

 1. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 12 Klient podejmuje decyzję o sposobie jego dalszej realizacji mając następujące możliwości wyboru:

 • a> częściowa realizacja w zakresie dostępnym w Magazynie Sklepu,

 • b> wydłużenie czasu realizacji o ile brakujące elementy zamówienia w ocenie Sklepu są możliwe do dostarczenia w późniejszym terminie,

 • c> zmiana zawartości zamówienia,

 • d> anulowanie  zamówienia co równoznaczne jest z cofnięciem przez Klienta złożonej oferty lub jej części, o której mowa w powyższym punkcie 10, a sklep wyraża zgodę na cofnięcie tejże oferty lub jej części poprzez nadanie zamówieniu statusu „anulowane” oraz poinformowanie o tym statusie pocztą elektroniczna oraz na koncie Klienta w systemie informatycznym Sklepu.

Jeśli Klient zdecyduje o anulowaniu całości lub części zamówienia a zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w wysokości stosownej do podjętej przez Klienta decyzji, zgodnie z punktem 47 niniejszego Regulaminu.

 1. Maksymalna liczba identycznych towarów objętych jednym zamówieniem Klienta nie może przekraczać 5 sztuk.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • > gotówką przy odbiorze (dotyczy towarów z opcja płatności za pobraniem), 

 • > przelewem bankowym, w takim wypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu pełnej kwoty wynikającej ze złożonego Zamówienia

 • > Kartą upominkową wydaną przez Sklep,

 • > kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie na stronie Sklepu. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności.

 • Realizacja zamówienia

 1. W przypadku zamówień za pobraniem powyżej kwoty 300 zł przed nadaniem statusu „przygotowywane do wysyłki” Sklep może potwierdzić telefonicznie zawartość zamówienia bezpośrednio z Klientem .

 2. W przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn (waga paczki przekroczy 30 kg albo spakowanie wymaga wysyłki paletowej lub spakowania w kilka paczek) miało dojść do zmiany kosztów dostawy zamówienia, Sklep ma prawo przed nadaniem statusu „przygotowywane do wysyłki„ zweryfikować koszty wysyłki opierając się na gabarycie, wadze produktów lub uzasadnionego sposobu ich przygotowania do nadania. W przypadku gdyby koszt przesyłki miał być inny ze względu na powyższe czynniki Sklep bezzwłocznie skontaktuje się z Klientem i potwierdzi z nim koszt dostawy. 

 1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na dyspozycję Klienta Sklep wystawia Fakturę Vat w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

 3. W momencie przyjęcia zamówienia Klient jest informowany o czasie, w którym zamówienie zostanie zrealizowane i wysłane do Klienta, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Termin otrzymania przesyłki określa się sumując czas realizacji, czas potrzebny na zaksięgowanie płatności (w przypadku wyboru przez Klienta opcji przelewu lub płatności elektronicznych) plus przewidywany czas dostawy przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu (dane adresowe, zawartość zamówienia) lub je anulować najpóźniej do momentu nadania przez Sklep danemu zamówieniu statusu "przygotowywane do wysyłki". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny ze Sklepem lub za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej http://www.spodlady.com/crm.php Po otrzymaniu statusu "przygotowywane do wysyłki" w przypadku chęci anulowania zamówienia Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 30- 33. 

 2. W przypadku podania przez Klienta błędnego adresu dostawy. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, przy czym w sytuacjach takich , w szczególności w razie konieczności ponownego wysłania zamówienia lub jego odbioru, wszelkie koszty z tym związane, zostaną zwrócone Sklepowi przez Klienta. Koszty te uiszczone będą w sposób przewidziany oryginalnie dla zamówienia.

 

Kod rabatowy

 1. Warunkiem skorzystania z obniżki wynikającej z kodu rabatowego jest podanie jednorazowego kodu rabatowego podczas składania Zamówienia w koszyku (http://www.spodlady.com/koszyk.php). Kod rabatowy ma określony czas aktywności, po podanym okresie jest nieaktywny. Upustu z kodu promocyjnego nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu. Klient składając zamówienie w Sklepie może skorzystać z pojedynczego kodu rabatowego lub pojedynczej Karty upominkowej.

 

Dostawa i ceny towarów

 1. Dostawa towaru na terenie Polski odbywa się w sposób określony przez Klienta.

 2. Sklep nie wysyła produktów poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 1. Sklep okresowo wprowadza promocyjne formy wysyłek. Promocja może zostać zmieniona poprzez opublikowanie informacji na stronie http://www.spodlady.com/strona_4_Czas_i_koszt_dostawy.html Skorzystać z promocji można tylko przy spełnieniu warunków wskazanych na podanej wcześniej stronie.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów i usług w dowolnym momencie. Sklep uprawniony jest też do organizowania wedle swojego uznania wyprzedaży i promocji i ustalania ich zasad. Oba te uprawnienia pozostają bez wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed zmianą ceny, wyprzedażą czy promocją.

 1. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile wyraźnie inaczej nie wskazano.

 

Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą może odstąpić od umowy bez podania przyczyny zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1225, ze zm.).  Oświadczenie o odstąpieniu umowy należy przesłać w terminie 60 dni od daty odbioru przesyłki (termin ten został wydłużony przez Sklep w stosunku do obowiązujących przepisów prawa).

 1. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru) zgodnie z punktami 47-49 niniejszego Regulaminu.Koszt odesłania towaru od Klienta do Sklepu nie podlega zwrotowi. 

 2. Towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi przez Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze. 

 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny nie dotyczy przedsiębiorców i innych podmiotów prawa, które dokonują zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą zgodnie z art. 1 i art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1225, ze zm.).

 

Wymiana towaru.

 1. W przypadku chęci zmiany rozmiaru lub zmiany produktu na inny ekwiwalentny towar z oferty Sklepu – Klient przesyła informację na adres e-mail wciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. Wymieniane towary powinny być odesłane w stanie niepogorszonym.

 2. Aby dokonać wymiany Klient może zgłosić to poprzez formularz kontaktowy lub dokonać zamówienia nowego towaru na stronie spodlady.com wówczas w komentarzu zamówienia należy zaznaczyć że jest to wymiana towaru, podać numer wcześniejszego zamówienia oraz informację o sposobie i terminie przesłania zwrotu podlegającego wymianie towaru. W przypadku wymiany koszty odesłania towaru do Sklepu oraz ponownej wysyłki do Klienta pokrywa Klient.

 

Niekompletne, niewłaściwie lub zniszczone towary w zamówieniu.

 1. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania  sporządzić protokół szkody w  obecności kuriera lub pracownika poczty oraz poinformować o tym sklep.

 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem lub otrzymania produktów zniszczonych Klient skontaktuje się (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu odebrania paczki do kuriera) ze Sklepem aby ustalić sposób dalszego postępowania.

 1. Klient może zostać poproszony przez Sklep o przesłanie zdjęć wskazujących wadę lub uszkodzenie oraz protokołu szkody jeśli go sporządzono. Jeśli jest to możliwe Sklep uwzględni reklamację na podstawie przesłanych zdjęć, jeśli to nie będzie możliwe Klient zostanie poproszony aby odesłać wadliwy lub zniszczony produkt przesyłką pocztową na adres Sklepu. Protokół szkody przygotowany zgodnie z pkt 44 i przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 1. Zgłoszenie przez Klienta niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem Sklep rozpoczyna na podstawie wewnętrznych dokumentów i w przypadku, w którym brak zostanie potwierdzony, odeśle nadpłaconą kwotę lub prześle na swój koszt brakujący produkt do Klienta (decyzję o formie podejmuje Klient). Koszt ponownej dostawy Pocztą Polską pokrywa w tej sytuacji Sklep. 

 1. Reklamacje uregulowane w pkt 43-48 rozpatrywane i załatwiane będą w terminach określonych w pkt 48 Regulaminu.

 

Wadliwy lub niezgodny z umową towar - reklamacje.

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sklep o stwierdzonej niezgodności.

 2. Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną lub priorytetową na adres Sklepu:

Spodlady.com – dział reklamacji

ul. Grudziądzka 155

87-100 Toruń

 1. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę z wypełnioną na jej odwrocie częścią "reklamacja" (Wzór reklamacji zostanie przesłany poprzez formularz kontaktowy http://www.spodlady.com/crm.php.)

 2. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

 3. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji (w takiej sytuacji zgodnie z pkt 42 Sklep zwraca koszt przesyłki ekonomicznej lub priorytetowej zgodnie z aktualnym cennikiem poczty polskiej dostępnym na stronie internetowej poczty polskiej). Aby reklamacja mogła być rozpatrzona do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę zakupu (jeśli to nie będzie możliwe potrzebny będzie numer zamówienia w sklepie). Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 4. W przypadku gdy dany towar objęty jest gwarancja producenta Klient, jeśli tak wybierze, ma też prawo dochodzić swoich roszczeń również bezpośrednio u gwaranta zgodnie z załączonym dokumentem gwarancji.

Zwrot należności Klienta. Nadpłaty.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych .

 2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta wskazany przez niego.

 • Ochrona danych w tym danych osobowych

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy oraz materiałów dodanych przez użytkowników, które naruszają przepisy prawa, są reklamą lub w innych uzasadnionych przypadkach. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

 1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sklepowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe (w postaci adresu e-mail) będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

 2. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia (w takim wypadku prosimy o napisanie takiej dyspozycji na http://www.spodlady.com/crm.php)
  Wszystkie dane klientów podawane podczas dokonywania zakupów lub/i rejestracji, są przechowywane w chronionej bazie. Gwarantujemy, że nigdy, pod żadnym pozorem, nie zostaną one udostępnione osobom trzecim z wyjątkiem organów do tego uprawnionych o których mowa w ustawie Dz.U.97.133.883. 
  Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r. z późn. zm.)

 

Prawa Autorskie

 1. Strona internetowa Sklepu Internetowego oraz wszelkiei zawarte na niej zdjęcia i projekty są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Klientowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Klienci uprawnieni są korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu, o ile nie zastrzeżono inaczej w niniejszym Regulaminie.

 2. Sklep udziela Klientowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Klienta z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu jedynie w celu zawarcia umowy sprzedaży, lub umowy świadczenia usług w ramach oferowanych przez Sklep produktów. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Klienta.

 3. Sklep udziela zgody Klientowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu wyłącznie do własnego użytku Klienta, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.

 

Postanowienia końcowe

 1. Umowa kupna sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą 3xW Dorota Uniewska.

 2. Umowa kupna sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 3. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej - jako pliki w formacie pdf - na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.

 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia jakichkolwiek praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sklep deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu. i pozostałymi stosownymi przepisami prawa. 

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 6. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest natomiast zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Regulamin udostępniany jest na stroniehttp://www.spodlady.com/strona_2_Regulamin.html Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2013 r.