SPOD LADY - RETRO PREZENTY | OD SERCA - UPOMINKI I RZECZY NIECODZIENNE
PACZKOMAT - WYSYŁKA TYLKO 9,90 ZŁ
DARMOWA DOSTAWA DLA KOSZYKA OD 129 zł

Umowa alkohol

Umowa na sprzedaż i dostawę zestawu lub zestawów zawierającego alkohol oraz żywność 

Nr umowy


zawarta w dniu


pomiędzy 


 

zwanym dalej Zamawiającym


a Dorotą Uniewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą UNIEWSKA DOROTA 3XW wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Grudziądzka 155, 87-100 Toruń, NIP: 9531272575,z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 155 

zwaną dalej Wykonawcą


Wykonawca posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pow. 4,5%  do 18% (z wyjątkiem piwa) nr IV - 2738/B-1829/22 wydane przez Prezydenta Miasta Torunia


  1. Zamawiający zlecił a Wykonawca zobowiązał się dokonać  sprzedaży i dostawy zestawu lub zestawów zawierającego alkohol oraz żywność zgodnie z zamówieniem zawartym za pomocą strony internetowej www.spodlady.com i zgodnie niniejszą umową


  1. Zamawiający oświadczył, że alkohol kupuje na imprezę zamkniętą. Typ imprezy zamkniętej:


  1. Zamówiona usługa jest realizowana poprzez wybraną przez użytkownika firmę kurierską do wskazanego przez Zamawiającego adresu. Zamawiający jako miejsce miejsce dostawy wskazał:  


  1. Zamawiający jako czas dostawy wskazał dzień:


  1. Zamawiający oświadczył, że jest osobą pełnoletnią, oraz że nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych  w szczególności: nie jest też nietrzeźwa w chwili składania Zamówienia i w chwili jego odbioru. W razie wątpliwości Wykonawca lub przedstawiciel firmy kurierskiej może też poprosić o zweryfikowanie wieku w oparciu o dokument tożsamości.


  1. Zamawiający wyraża zgodę na  dokonanie przez Wykonawcę pozytywnej weryfikacji tożsamości w trakcie rozmowy wideo (wideoweryfikacja) lub telefonicznej  przeprowadzanej przez pracownika Wykonawcy. W przypadku negatywnej weryfikacji trzeźwości lub tożsamości Zamawiającego Wykonawca anuluje zamówienie.


  1. W kwestiach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają zapisy Regulaminu sklepu https://www.spodlady.com/strona_2_Regulamin.html